Agrokatalóg

Všeobecné informácie

 

Databáza AGROKATALÓG je výsledkom úsilia a snahy o integrovanie knižničných fondov vedecko-výskumnej základne rezortu pôdohospodárstva.
Obsahuje bibliografické informácie o všetkých typoch dokumentov, ktoré spracovávajú spolupracujúce informačné pracoviská (audiovizuálne dokumenty, cestovné správy, články, interné preklady, kartografické dokumenty, normy, knihy, zborníky, periodiká, separáty, štúdijno-rozborové a výskumné správy).

Producentom databázy je Agroinštitút Nitra, štátny podnik. Zodpovedá za koordinačné práce (konzultácie, technické a metodické riadenie) a aktualizáciu databázy (prebieha priebežne).

Možnosti vyhľadávania:

Báza dát sa aktualizuje priebežne, podľa dodávania záznamov z jednotlivých pracovísk. V súčasnosti je do budovania AGROKATALÓGU aktívne zapojených 8 pracovísk z rezortu pôdohospodárstva a 1 pracovisko mimo rezortu pôdohospodárstva (Výskumný ústav vodného hospodárstva).

 

Spolupracujúce inštitúcie

Lokačná značka v Agrokatalógu
Názov a adresa inštitúcie
REZORTNÉ
1. AGROINST Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, 949 01 Nitra
2. LVÚ Národné lesnícke centrum - Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Masarykova 22, 960 92 Zvolen
3. OVÚA Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav agroekológie
Špitálska 1273, 071 01 Michalovce
4. VÚEPP Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva
Trenčianska 55, 824 80 Bratislava
5. VÚPOP Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55, 821 09 Bratislava
6. VÚRV Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústva rastlinnej výroby Piešťany
Bratislavská cesta 122, 921 68 Piešťany
7. VÚTPHP Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva
Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica
8. VÚŽV Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Hlohovská 9, 949 92 Nitra
   
MIMO REZORTU
9. VÚVH Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábrežie arm gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava
   
   
   
VÚJE
(knižnica bola zrušená v r. 2013)
Výskumný ústav jadrových elektrární, a.s.
Okružná 5, 918 64 Trnava